T.C.

Yargıtay

11.Hukuk Dairesi

Esas No:2014/11583

Karar No:2014/18928

3.Tarihi:03.12.2014

BANKADAN KAPATILMASI TALEP EDİLEN VADESİZ HESABIN KAPATILMAYARAK BİLDİRİM VE HESAP İŞLETİM ÜCRETİ ALINMASI

Özet:

Davacı, davalı banka nezdindeki vadesiz hesabından 04/12/2011 tarihinden 07/11/2012 tarihine kadar “hesap özeti ücreti” ve “hesap işletim ücreti” tahsil edildiğini, bu kesintinin haksız olduğunu ileri sürerek, 341,29 TL’nin istirdadı isteminde bulunmuş, mahkemece bu talebin reddine karar verilmiş ise de; itibar edilen bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere, 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 2/10. maddesi uyarınca; davacının çekle işleyen vadesiz mevduat hesabının kapatılmasını yazılı olarak talep etmesi, vadesiz hesabın kapatılması için yeterli olup; iade edilmemiş çeklerin bulunması çekle işleyen vadesiz hesabın kapatılmasına engel teşkil etmemektedir. Bu durum karşısında; davacının, davalıdan hesabın kapatılmasını ilk talep ettiği tarih olan 03/09/2012 tarihinden itibaren bankanın hesabı kapatmayarak, “hesap özeti ücreti” ve “hesap işletim ücreti” adı altında yaptığı kesinti haksız olup, mahkemece, davacının bankadan ilk talep tarihi ile bu davada iade talebine konu ettiği 07/12/2012 tarihleri arasındaki haksız kesinti tutarının belirlenerek davacıya iadesine karar verilmesi gerekir

4211Görüntüle