ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. H.D 2017/483 E. 2017/500 K. 21.3.2017 T

 Özet: Davacının 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı şartlarını yerine getirdiğinin belirtildiği, davacının kendi özel durumlarından dolayı ayrılmak istediğini belirten istifa dilekçesini işverene sunduğu, işten ayrılış tarihinin istifa dilekçe tarihi öncesi olduğu, çalışma süresi ile istifa dilekçesi içeriği dikkate alındığından sebepsiz yere iş yerinden işçilik hak ve alacaklarını almadan ayrılmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, kıdem tazminatının ödenmemesi üzerine ihtarname ile kıdem tazminatının ödenmesini ihtar ettiği, davacının 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini doldurduğu, yaş koşulu dışında emekliliğe hak kazandığı, Mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yüzünden yasaya aykırılık bulunmadığından davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar vermek gerekir.

2393Görüntüle