YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ
Esas No:2017/5836
Karar No:2017/6837
K. Tarihi:2.6.2017

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde ve davacı vekilinin talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kanun Yararına bozulması istelnilmekle incelenmenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildiken sonra dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankanın Kocasinan şubesinden konut kredisi kullandığını, faiz oranlarının düşmesi üzerine 14.02.2013 tarihinde krediyi yapılandırdığını, yapılandırma işlemi sırasında kendisinden 744,37 TL ücret alındığını, bunun tahsili için Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne müracaat ettiğini, ancak talebinin reddedildiğini ileri sürerek, Melikgazi Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 11.11.2013 tarih 2013/3211 sayılı kararının itirazen iptaline, yapılandırma işlemi sırasında kendisinde alınan 744,37 TL’nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece; davanın reddine karar verilmiş; hüküm temyiz edilmeksizin kesinleşmiş, davacı vekilinin talebi üzerine karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması istemi ile temyiz edilmiştir.
Davacı eldeki dava ile, yapılandırma masrafı olarak alınan bedelin tahsiline yönelik talebinin reddine dair Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının itirazen iptalini istemiş; mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dava tarihinde yürürlükte bulunan 4077 sayılı kanunun 10/B maddesinde, “Tüketici, konut finansmanı kuruluşuna borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda bir ya da birden çok ödemeyi vadesinden önce yapabilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda, dosya ele alındığında, Dairenin geri çevirme işlemi ile dosyaya kazandırılan, davalı bankanın 27.01.2017 tarihli cevabi yazısı ve ekindeki 26.06.2013 tarihli davacıya ait dilekçeden, davacının 14.02.2013 tarihinde kullandığı krediyi yapılandırdığı, yapılandırma işlemi nedeniyle davalı banka tarafından 744,37 TL erken ödeme cezası altında tahsilat yapıldığı anlaşılmaktadır. Bankanın ancak, zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceğinin kabulü düşünüldüğünde, 744,37 TL erken ödeme cezası adı altında alınan bedelin davacıya iadesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozulması gerekir. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, … 1. Tüketici Mahkemesi’nin 2013/3233 E. 2014/2643 K. Sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, 02/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

2627Görüntüle