Danıştay 15. Daire Başkanlığı

Esas No : 2013/10673

Karar No : 2017/40

İstemin Özeti :Davacı tarafından, kasko poliçesi ile sigortalı bulunan 34 DR 3239 plakalı aracın 27.08.2008 tarihinde, Çanakkale İli, Ezine İlçesi, Geyikli Köyü, Odunluk İskelesi-Geyikli arasındaki yolda kaza yapması sonucu oluşan 30.083,25 TL’lik zararın; yoldaki çukurların bakım ve onarımını yapmayan idarenin kusurlu olduğu, onarımı yapılmayan çukur nedeniyle oluşan zararın kusurlu olan idarece tazmin edilmesi gerektiği iddia edilerek 22.10.2008 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Çanakkale İdare Mahkemesi’nce; Adli Tıp Kurumu’nun 23/03/2011 tarihli raporunda yol üzerinde bulunan çukurların bakım ve onarımının davalı idarece yapılmaması nedeniyle kazanın meydana gelişinde davalı idarenin %25 oranında kusurlu, toplam zararın da 37.000 TL olduğunun belirtildiği, davalı idarenin kusur oranı dikkate alınarak belirlenen 9.250,00 TL zararın, dava açma tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece tazmin edilmesi, fazlaya ilişkin maddi tazminat isteminin reddi yolunda verilen kararın, davalı idare tarafından hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.
Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Çanakkale İdare Mahkemesi’nin 12/05/2011 tarih ve E:2009/473, K:2011/396 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/01/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

3403Görüntüle